X pintogogo แอป Android ลูกค้า

รับแอปพลิเคชันของคุณ

GET

Terms-conditions

ข้อกำหนด

เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายความว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาต ให้ใช้หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดความรับผิด

ปิ่นโตโกโกจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้
เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น ปิ่นโตกโกจะไม่รับผิดชอบ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความ
ผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว